Προμήθεια Πειραματικής Διάταξης Σκέδασης Ακτίνων-Χ Μικρών Γωνιών (SAXS)

Calls for Tender

10.01.2022 - 04.02.2022

Προμήθεια Πειραματικής Διάταξης Σκέδασης Ακτίνων-Χ Μικρών Γωνιών (SAXS)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Πειραματικής Διάταξης Σκέδασης Ακτίνων-Χ Μικρών Γωνιών (SAXS)» στο πλαίσιο Στο πλαίσιο του έργου “A Small-Angle X-ray Scattering Platform for the Investigation of Soft Matter” [SAXS-SOFT], αριθμός Έργου: HFRI-FM17C3-3401, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 590.322,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ