«Υπηρεσίες διενέργειας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΔΚ- ΕΛΙΔΕΚ»

Calls for Tender

14.01.2022 - 01.02.2022

«Υπηρεσίες διενέργειας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΔΚ- ΕΛΙΔΕΚ»

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Υπηρεσίες διενέργειας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΔΚ- ΕΛΙΔΕΚ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης Αρχικής 5ετούς σύμβασης: 70.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με Δικαίωμα προαίρεσης για δύο επιπλέον έτη: 35.000,00 πλέον ΦΠΑ, συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης (5+2 έτη): 105.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ