Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων–ΜΑΝΝΑ

Calls for Tender

17.01.2022 - 14.02.2022

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων–ΜΑΝΝΑ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων–ΜΑΝΝΑ» στο πλαίσιο της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 Δράση: «HORIZON 2020-ERC-2015» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 74.018,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ