Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού

Calls for Tender

25.02.2022 - 14.03.2022

Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Dynamic adaptive microscopy for label-free multi-parametric imaging in biology and medicine» (DynAMic) GA-863203 της Δράσης: « Horizon 2020 FETOPEN», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 31.300,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ