Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης συστήματος μικροσκοπίας ζωντανών κυττάρων

Calls for Tender

08.03.2022 - 04.04.2022

Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης συστήματος μικροσκοπίας ζωντανών κυττάρων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης συστήματος μικροσκοπίας ζωντανών κυττάρων» στο πλαίσιο της Πράξης «Dissecting novel mechanisms of iron regulation during macrophage-fungal interplay» [iMAC-FUN], GA 864957, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - European Research Council “ERC”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 62.900,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ