2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ

Calls for Tender

13.04.2022 - 04.05.2022

2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ» στο πλαίσιο της Πράξης « ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ MYC», με ακρωνύμιο «ΑΚΜΥ», κωδικό MIS 5031813 και ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-03532, στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020)
”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 12.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

PERILIPSI_analwsima_AKMY_Ψ0ΣΜ469ΗΚΥ-ΞΗΑ.pdf