Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας

Calls for Tender

03.05.2022 - 02.06.2022

Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας» στο πλαίσιο του Έργου «Mitochondrial autophagy in neuron quality control and survival during ageing» [NeuroMitophagy] που υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (αριθμός Έργου: HFRI-FM17C3-0869), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 909.677,42 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕΕΕΚ-2022-OJS086-232032-el-22PROC010476531.pdf

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-22PROC010476627.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-94Ο4469ΗΚΥ-ΙΟΓ.pdf