Προμήθεια θερμοβαρυτομετρικού ζυγού ακριβείας (TGA)

Calls for Tender

05.05.2022 - 23.05.2022

Προμήθεια θερμοβαρυτομετρικού ζυγού ακριβείας (TGA)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια θερμοβαρυτομετρικού ζυγού ακριβείας (TGA)» στο πλαίσιο των ιδίων εσόδων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων και Υποδομών ΙΕΧΜΗ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 36.290,32 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ