1η Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης - Biocontrol

Calls for Tender

16.05.2022 - 31.05.2022

1η Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης - Biocontrol

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «1η Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης - BIOCONTROL» στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα - BIOCONTROL» (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01859), MIS 5073622 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 24.468,99 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ