Προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων

Calls for Tender

27.05.2022 - 23.06.2022

Προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την « Προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Unobtruslve Capturing of HUman Motion
ArticulatioN and Semantics», Ακρωνύμιο: I.C.HUMANS, της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με αρ. Σύμβασης Έργου 91 (HFRI -FM17C3-0091) που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 218.142,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ