Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ

Calls for Tender

05.08.2022 - 06.09.2022

Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: 32.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος: 32.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Σύνολο (1+1έτη): 65.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ