Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-2

Calls for Tender

07.10.2022 - 07.11.2022

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-2

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-2» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον» [PANTHER] κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00852, MIS 5095050 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 10.752,22 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ