Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας

Calls for Tender

26.10.2022 - 10.11.2022

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 5 της Πράξης: «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» [ΔΑΥΠΕΚΝΕ], η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 14-20)», MIS 5136151, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με Δικαίωμα προαίρεσης έως 34,41 % της εκτιμώμενης αξίας, ήτοι έως 20.645,16 € πλέον ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ