Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ gια τη σύναψη σύμβασης για το έργο: "Υπηρεσίες Ασφάλισης του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων του ΙΤΕ για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη"

Calls for Tender

07.10.2011 - 21.11.2011

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ gια τη σύναψη σύμβασης για το έργο: "Υπηρεσίες Ασφάλισης του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων του ΙΤΕ για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη"