Προμήθεια λέιζερ

Calls for Tender

27.01.2023 - 13.02.2023

Προμήθεια λέιζερ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια λέιζερ» στο πλαίσιο της Πράξης α) ΦΑΕΘΩΝ, “Φωτονικοί Αισθητήρες Οφθαλμικών Ραμμάτων” [PHAETHON], ΤΑΕΔΚ-06170, ΟΠΣ ΤΑ 5149205 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGeneration EU) και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και β) «FABrication of 3D metasurfaces to enable the next generation of high efficiency optical products», με ακρωνύμιο FABulous, και κωδικό 101091644 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 138.387,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ