Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων

Calls for Tender

10.03.2023 - 27.03.2023

Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 69.177,65 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ