Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-4

Calls for Tender

21.03.2023 - 21.04.2023

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-4

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων -PANTHER-4» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον» [PANTHER] κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00852, MIS 5095050 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής . Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 38.440,56 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και 42.284,62 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ