Υπηρεσίες ανάπτυξης πρωτοτύπου φορητού συστήματος ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων

Calls for Tender

08.06.2023 - 23.06.2023

Υπηρεσίες ανάπτυξης πρωτοτύπου φορητού συστήματος ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Υπηρεσίες ανάπτυξης πρωτοτύπου φορητού συστήματος ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων» στο πλαίσιο του Έργου «Technologies for Ocean Sensing - TechOceanS.”, GA-101000858 της Δράσης: «HORIZON Blue Growth H2020-BG-07-2019-2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 40.322,58 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ