Προμήθεια εξοπλισμού βιοκατασκευαστικής μέσω laser

Calls for Tender

21.08.2023 - 05.09.2023

Προμήθεια εξοπλισμού βιοκατασκευαστικής μέσω laser

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού βιοκατασκευαστικής μέσω laser» στο πλαίσιο του Έργου «Minimally-Invasive Soft-Robot-Assisted Deep-Brain Localized Therapeutics Delivery for Neurological Disorders» [SoftReach], GA 101099145, της Δράσης: «EIC PATHFINDER» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση., με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 147.200,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- 23PROC013275170

ΠΕΡΙΛΗΨΗ