Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων

Calls for Tender

04.09.2023 - 20.09.2023

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 172.631,80 € μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων (

200.000,00 € συμπεριλαμβανομένων φόρου, κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων) με δικαίωμα προαίρεσης έως και 6.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ