Προμήθεια μικροσκοπίου ατομικής ισχύος (επαναπροκήρυξη)

Calls for Tender

27.10.2023 - 23.11.2023

Προμήθεια μικροσκοπίου ατομικής ισχύος (επαναπροκήρυξη)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μικροσκοπίου ατομικής ισχύος», στο πλαίσιο του έργου « έργο «Nature Inspired Augmented Design of Hierarchical Materials», Ακρωνύμιο: NAIAD, Κωδ. 9578, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5th Call of “Science and Society” Action “Always strive for excellence- Theodoros Papazoglou”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 218.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ