Προμήθεια υλικών αλληλούχησης NGS

Calls for Tender

14.11.2023 - 11.12.2023

Προμήθεια υλικών αλληλούχησης NGS

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών αλληλούχησης NGS» στο πλαίσιο του Έργου του Έργου «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας» [BrainPrecision] και κωδικό TAEDR-0535850, της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGeneration EU) και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 9.452,34 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ