ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Calls for Tender

06.12.2023 - 21.12.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης των ελαιώνων και οπωρώνων που βρίσκονται στο campus του ΙΤΕ στην περιοχή Βασιλικά Βουτών του Δήμου Ηρακλείου, διάρκειας τεσσάρων (4) καλλιεργητικών περιόδων με δυνατότητα επέκτασης για δύο (2) επιπλέον καλλιεργητικές περιόδους, με προσφερόμενο ποσό πλειοδοσίας εκφρασμένο σε Ευρώ/ελαιόδεντρο (πλέον ΦΠΑ), για κάθε καλλιεργητική περίοδο και με ελάχιστο ποσό 3,5 Ευρώ/ελαιόδεντρο (πλέον ΦΠΑ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ