Προμήθεια λογισμικού προσομοίωσης φαινομένων υψηλών συχνοτήτων

Calls for Tender

13.12.2023 - 15.01.2024

Προμήθεια λογισμικού προσομοίωσης φαινομένων υψηλών συχνοτήτων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια λογισμικού προσομοίωσης φαινομένων υψηλών συχνοτήτων» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry 5.0» [AIMS 5.0], GA 101112089, της Δράσης: «HORIZON –Chips-JU-2022-1-ΙΑ»που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιση σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 48.387,10 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ