Προμήθεια συστήματος πολυφωτονικού μεσοσκοπίου

Calls for Tender

15.12.2023 - 12.01.2024

Προμήθεια συστήματος πολυφωτονικού μεσοσκοπίου

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια συστήματος πολυφωτονικού μεσοσκοπίου» στο πλαίσιο του Έργου «Untangling population representations of objects. A closed loop approach to link neural activity to mouse behavior» [NEURACT], ERC-2022-STG -– GA 101076710 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 687.239,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ