«Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων - BrainPrecision»

Calls for Tender

19.02.2024 - 20.03.2024

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων - BrainPrecision»

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων - BrainPrecision» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας» [BrainPrecision] και κωδικό TAEDR-0535850 της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», με ID 16618, ΟΠΣ ΤΑ 5149305, κωδ ΣΑ ΤΑ019, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGeneration EU) και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 71.090,34 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και 142.180,68 €, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ