«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού - UniHealth»

Calls for Tender

06.03.2024 - 26.03.2024

«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού - UniHealth»

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού - UniHealth» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Development of a global diagnostic ecosystem for detecting and monitoring emergency-prone pathogens across species and in a unified way» [UniHealth] -– Δράση HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05 –GA 101137092, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 41.200€ €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ