ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΓΙΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | News

Calls for Tender

19.04.2024 - 29.04.2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΓΙΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) στο πλαίσιο του εργου Strengthening Computational Biodiversity Research in Greece» (Comp-Biodiv-GR) προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή δειγμάτων και απομόνωσης και ανάλυσης DNA για ενδημικά κολεόπτερα από την πανίδα της Κρήτης. Αναλυτική περιγραφή του αντικείμενου ακολουθεί στο παράρτημα Α της παρούσας.