«Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών»

Calls for Tender

13.05.2024 - 28.05.2024

«Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών»

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας» [BrainPrecision] και κωδικό TAEDR-0535850, της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGeneration EU) και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 63.450,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δικαίωμα προαίρεσης έως 50 % της εκτιμώμενης αξίας, έως 31.725,00 € πλέον ΦΠΑ. Συνολική εκτιμώμενη αξία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 95.175,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ