Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ

Calls for Tender

13.06.2024 - 12.07.2024

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 444.000,00 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 348285-2024 24PROC014932253

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΤΕ-24PROC014932277

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΤΕ-ΨΟ3Χ469ΗΚΥ-ΕΥΞ