Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών (Βιοϊατρικής) για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης θεραπείας καρκίνου και δοκιμές αυτών»

Calls for Tender

03.06.2012 - 19.07.2012

Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών (Βιοϊατρικής) για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης θεραπείας καρκίνου και δοκιμές αυτών»