Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια:
- Δύο παρασκευαστικών στηλών χρωματογραφίας (απομόνωσης και διαχωρισμού πρωτεϊνών με βάση το μέγεθός τους)
- Δύο αναλυτικών στηλών χρωματογραφίας (για τον καθορισμό μοριακού βάρους πρωτεϊνών ή πε

Calls for Tender

19.04.2013 - 13.05.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια:
- Δύο παρασκευαστικών στηλών χρωματογραφίας (απομόνωσης και διαχωρισμού πρωτεϊνών με βάση το μέγεθός τους)
- Δύο αναλυτικών στηλών χρωματογραφίας (για τον καθορισμό μοριακού βάρους πρωτεϊνών ή πε