Πρόχειρος διαγωνσιμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια: - Μίας (1) Μονάδας Ψύξης Μικροσκοπίου

Calls for Tender

25.04.2013 - 13.05.2013

Πρόχειρος διαγωνσιμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια: - Μίας (1) Μονάδας Ψύξης Μικροσκοπίου