Προμήθεια Αντικατάσταση θυρόφυλλων και θυρών με αεροστεγανές θύρες αλουμινίου στο εργαστήριο πειραματόζωων του ΙΜΒΒ/ΙΤΕ και λοιπές κτηριακές βελτιώσεις για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για

Calls for Tender

17.06.2013 - 01.07.2013

Προμήθεια Αντικατάσταση θυρόφυλλων και θυρών με αεροστεγανές θύρες αλουμινίου στο εργαστήριο πειραματόζωων του ΙΜΒΒ/ΙΤΕ και λοιπές κτηριακές βελτιώσεις για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για