Προμήθεια Κλιβάνου Αποστείρωσης με Ατμό και Κενό για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

17.06.2013 - 01.07.2013

Προμήθεια Κλιβάνου Αποστείρωσης με Ατμό και Κενό για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» του ΙΜΒΒ