Προμήθεια Θερμικού Κυκλοποιητή Πραγματικού Χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

17.06.2013 - 01.07.2013

Προμήθεια Θερμικού Κυκλοποιητή Πραγματικού Χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» του ΙΜΒΒ

Related File

20130617_PCR.pdf