Βελτιώσεις κλιματισμού - Ποιότητας Αέρα, για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

29.07.2013 - 02.09.2013

Βελτιώσεις κλιματισμού - Ποιότητας Αέρα, για τις ανάγκες του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» του ΙΜΒΒ