Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση: - Ενός (1) Η/Υ για Κρυσταλλογραφία και Ενεργειακούς Υπολογισμούς - Ενός (1) φορητού Η/Υ για Μοριακά 3D graphics/παρουσιάσεις

Calls for Tender

18.03.2014 - 24.03.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση: - Ενός (1) Η/Υ για Κρυσταλλογραφία και Ενεργειακούς Υπολογισμούς - Ενός (1) φορητού Η/Υ για Μοριακά 3D graphics/παρουσιάσεις