Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Δύο (2) Ηλεκτρονικών υπολογιστών υψηλών επιδόσεων DELL PowerEdge R620 για τις ανάγκες του έργου "Προσομοιώσεις Τύρβης Συμπιεστών Ροών Υψηλής Ενθαλπίας" με κωδικό αριθμό 1724 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επ

Calls for Tender

12.05.2014 - 24.05.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Δύο (2) Ηλεκτρονικών υπολογιστών υψηλών επιδόσεων DELL PowerEdge R620 για τις ανάγκες του έργου "Προσομοιώσεις Τύρβης Συμπιεστών Ροών Υψηλής Ενθαλπίας" με κωδικό αριθμό 1724 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επ