Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση 1) Τριών Εξωτερικών Σκληρών Δίσκων χωρητικότητας 3Τb και 2) Ενός Σκληρού Δίσκου χωρητικότητας 500Gb, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-20

Calls for Tender

15.05.2014 - 12.05.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση 1) Τριών Εξωτερικών Σκληρών Δίσκων χωρητικότητας 3Τb και 2) Ενός Σκληρού Δίσκου χωρητικότητας 500Gb, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-20