Ανακοίνωση για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) πλήρους Η/Υ, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ HDL 09ΣΥΝ-12-897 του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

06.06.2014 - 10.06.2014

Ανακοίνωση για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) πλήρους Η/Υ, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ HDL 09ΣΥΝ-12-897 του ΙΜΒΒ