Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) σκληρού Δίσκου SATA3 χωρητικότητας 2Tb, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Calls for Tender

02.07.2014 - 11.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) σκληρού Δίσκου SATA3 χωρητικότητας 2Tb, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.