Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά προμήθεια τεσσάρων (4) εξωτερικών μονάδων αποθήκευσης (εξωτερικών σκληρών δίσκων), στο πλαίσιο του έργου ΠΕΦΥΚΑ της δράσης «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ‐ ΚΡΗΠΙΣ» του ΕΣΠΑ 2007‐13

Calls for Tender

18.07.2014 - 22.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά προμήθεια τεσσάρων (4) εξωτερικών μονάδων αποθήκευσης (εξωτερικών σκληρών δίσκων), στο πλαίσιο του έργου ΠΕΦΥΚΑ της δράσης «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ‐ ΚΡΗΠΙΣ» του ΕΣΠΑ 2007‐13