Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά 100 μικροηλεκτρόδια διαμέτρου 300‐400μm για ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές για τηνκάλυψη των αναγκών του έργου ΒΙΟΣΥΣ ‐ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ‐ Ευρω

Calls for Tender

21.07.2014 - 25.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά 100 μικροηλεκτρόδια διαμέτρου 300‐400μm για ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές για τηνκάλυψη των αναγκών του έργου ΒΙΟΣΥΣ ‐ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ‐ Ευρω