Προμήθεια στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - 4436: Δύο (2) πλήρεις Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Calls for Tender

22.07.2014 - 28.07.2014

Προμήθεια στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - 4436: Δύο (2) πλήρεις Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές