Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά το λογισμικό ArcGIS 10.2 for Desktop Advanced και ArcGIS 10.2 3D Analyst for Desktop Lab Pak, ArcGIS 10.2 Geostatistical Analyst for Desktop Lab Pak, ArcGIS 10.2 Network Analyst for Desktop Lab Pak

Calls for Tender

20.08.2014 - 28.08.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά το λογισμικό ArcGIS 10.2 for Desktop Advanced και ArcGIS 10.2 3D Analyst for Desktop Lab Pak, ArcGIS 10.2 Geostatistical Analyst for Desktop Lab Pak, ArcGIS 10.2 Network Analyst for Desktop Lab Pak