Προμήθεια υπολογιστή και αναβάθμιση λογισμικού από ΖΕΝ2009 σε ΖΕΝ2012 για το προϋπάρχον σύστημα διφωτονικής/συνεστιακής μικροσκοπίας LSM 710/NLO/LIVE», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-1823-NECROSIS “Νευροεκφυλιστικά φαινόμενα κατά τη γήρανση

Calls for Tender

29.09.2014 - 15.10.2014

Προμήθεια υπολογιστή και αναβάθμιση λογισμικού από ΖΕΝ2009 σε ΖΕΝ2012 για το προϋπάρχον σύστημα διφωτονικής/συνεστιακής μικροσκοπίας LSM 710/NLO/LIVE», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-1823-NECROSIS “Νευροεκφυλιστικά φαινόμενα κατά τη γήρανση