Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Πληροφορικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορ

Calls for Tender

08.10.2014 - 21.10.2014

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Πληροφορικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορ