Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ανάθεση δύο (2) εσωτερικών μονάδων αποθήκευσης δεδομένων τύπου HDD SAS Χωρητικότητας 600 GB, με τα κατάλληλα brackets

Calls for Tender

29.10.2014 - 31.10.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ανάθεση δύο (2) εσωτερικών μονάδων αποθήκευσης δεδομένων τύπου HDD SAS Χωρητικότητας 600 GB, με τα κατάλληλα brackets