«Υπηρεσίες Ασφάλισης του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων του ΙΤΕ για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη»

Calls for Tender

31.10.2014

«Υπηρεσίες Ασφάλισης του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων του ΙΤΕ για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη»